Ústav zemských zdrojov

Projekty

Aktuálne riešené projekty

APVV

Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.
Kršák Branislav, Ing., PhD.

VEGA

Moderné metódy stanovenia povrchových charakteristík heterogénnych disperzných systémov ako stimul komplexného využitia jemnozrnných surovín
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu
Lukáč Marián, Mgr.

Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
Rybár Radim, doc. Ing., PhD.

Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód
Peterka Pavel, doc. Ing., PhD.

Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

KEGA

Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.
Teplická Katarína, doc., Ing., PhD.

 

V minulosti riešené projekty

APVV

Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov.
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

VEGA

Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Medzinárodné projekty

Underground Coal Gasification in operating mines and areas of high vulnerability
doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD