Ústav zemských zdrojov

Projekty

Aktuálne riešené projekty (17)

Zahraničné projekty (4)

Horizon 2020
Mining and Metallurgy Regions of EU – 2017-2020/ 2 999 725 €

KIC-KAVA (VirtualMine 16-0373)
VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning
2017-2019/ 202 900 €

KIC-KAVA (MC-CEMP)
Masters course in circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity
2018-2020/ 530 014 €

KIC-KAVA (OpESEE)
Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering
2018-2021/ 510 129 €

Štrukturálne fondy (1)

Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi
Peter Tauš, doc. Ing. PhD.
2017-2023/ 4 785 201 €

APVV (1)

Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.
Kršák Branislav, Ing., PhD.

VEGA (9)

Rozhodovací model procesu hodnotenia surovinovej politiky regiónov 
Cehlár Michal, prof. Ing., PhD.

Komplexné využitie sofistikovaných prístrojových techník v mineralurgickom výskume 
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

Štúdium aeroelastického efektu na špecifických veterných zariadeniach pre využitie v podzemných priestoroch 
Kudelas Dušan, doc. Ing., PhD.

Environmentálne aspekty životného prostredia vybraných banských lokalít na Slovensku v stredoveku a začiatkom novoveku
Hronček Pavel, PaedDr., PhD.

Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podnikov, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť
Janošková Mária Ria, doc. PhDr., PhD.

Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
Rybár Radim, doc. Ing., PhD.

Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód
Peterka Pavel, doc. Ing., PhD.

Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

 

KEGA (2)

Vytvorenie laboratória inžinierskej kreativity
Rybár Radim, doc. Ing., PhD.

Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.
Teplická Katarína, doc., Ing., PhD.

 

V minulosti riešené projekty

APVV

Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov.
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

VEGA

Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Medzinárodné projekty

Underground Coal Gasification in operating mines and areas of high vulnerability
doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD