Ústav zemských zdrojov

O ústave

Ústav zemských zdrojov sa zaoberá vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov.

Dôraz je kladený na získavanie a spracovanie tuhých, kvapalných a plynných nerastných surovín, geotechnológie a ekotechnológie, spracovanie a recykláciu odpadov, ekonomiku a manažment zemských zdrojov, na využitie obnoviteľných zdrojov a na využitie krajiny a jej zdrojov v oblasti turizmu, so zameraním predovšetkým na geoturizmus a banský turizmus.

Poskytuje vzdelávanie študijných programoch: Baníctvo a geotechnika, Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, Mineralurgia a environmentálne technológie, Manažérstvo zemských zdrojov, Geoturizmus, Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie, Technológie baníctva a tunelárstva, Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, Využívanie a ochrana zemských zdrojov, Ekonomika zemských zdrojov.

Oddelenia a pracoviská:

Vedenie ústavu

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Riaditeľ

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Zástupca riaditeľa

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Tajomníčka

Ústavná rada

prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Riaditeľ
doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Vedúci Oddelenia montánnych vied
doc. Ing. Martin Sisol, PhD.
Vedúci Oddelenia spracovania surovín
doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.
Vedúca Oddelenia manažérstva zemských zdrojov
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Vedúci Oddelenia obnoviteľných zdrojov energií
doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.
Vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu
Ing. Ivan Krajník
Obvodný banský úrad