Ústav zemských zdrojov

O ústave

Ústav zemských zdrojov sa zaoberá vedecko-výskumnou, vzdelávacou a expertíznou činnosťou pokrývajúcou širokú oblasť procesov získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov.

Dôraz je kladený na získavanie a spracovanie tuhých, kvapalných a plynných nerastných surovín, geotechnológie a ekotechnológie, spracovanie a recykláciu odpadov, ekonomiku a manažment zemských zdrojov, na využitie obnoviteľných zdrojov a na využitie krajiny a jej zdrojov v oblasti turizmu, so zameraním predovšetkým na geoturizmus a banský turizmus.

Poskytuje vzdelávanie študijných programoch: Baníctvo a geotechnika, Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, Mineralurgia a environmentálne technológie, Manažérstvo zemských zdrojov, Geoturizmus, Využívanie alternatívnych zdrojov energie, Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie, Technológie baníctva a tunelárstva, Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, Využívanie a ochrana zemských zdrojov, Ekonomika zemských zdrojov.

Oddelenia a pracoviská:

Ústavná rada

Riaditeľ ústavu                        prof. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.
Zástupca riaditeľa                   prof. Ing. Peter TAUŠ, PhD.
Tajomníčka ústavu                  doc. Ing. Andrea SEŇOVÁ, PhD.
Člen                                        prof. Ing. Samer KHOURI, PhD.
Člen                                        doc. Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD.
Členka                                    doc. Ing. Ľubica KOZÁKOVÁ, PhD.
Člen                                        prof. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD.
Členka                                     prof. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA 
Člen                                         prof. Ing. Radim RYBÁR, PhD. 
Člen                                         prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.
Člen                                         prof. Ing. Blažej PANDULA, PhD.

Študijní poradcovia:
Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov
Študijný program: Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Študijná poradkyňa: doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.
Ústav zemských zdrojov, Park Komenského 19, 042 00 Košice
tel.: +421 55 602 2985
e-mail: andrea.senova@tuke.sk

Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný program: Geoturizmus

Študijný poradca: doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Ústav zemských zdrojov, Boženy Němcovej 32, 042 00 Košice
tel.: +421 55 602 2442
e-mail: lubomir.strba@tuke.sk

Študijný odbor: získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Študijný program: Mineralurgia a environmentálne technológie
Študijný program: Technológie baníctva a tunelárstva
Študijný program: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Študijná poradkyňa: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Ústav zemských zdrojov, Park Komenského 19, 042 00 Košice
tel.: +421 55 602 2990
e-mail: lubica.kozakova@tuke.sk

Úlohou študijnej poradkyne/ študijného poradcu je:

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov,
  • upozorňovať vedenie TUKE alebo fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese,
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov.