Ústav zemských zdrojov

Baníctvo a geotechnika (Bc.)

Profil absolventa:

Absolventom ŠP je odborne vzdelaný banský technik (technológ), ktorý je pripravený pre praktické vykonávanie technicko-inžinierskej činnosti v banských a lomových prevádzkach, v prevádzkach budovania podzemných objektov a tunelov. Po teoretickej stránke ovláda základné technické princípy prírodných a matematicko-fyzikálnych javov, pozná metódy výrobného procesu dobývania ložísk resp. ťažby a geotechnických procesov získavania surovín. Súčasne ovláda základné princípy technologických procesov ťažby a spracovania surovín, predovšetkým procesov vŕtania a rozpojovania hornín, procesov kotvenia a svorníkovania hornín, procesov odťažby, nakladania a dopravy rúbaniny, ale tiež metódy a princípy spracovania a úpravy surovín.

Uplatnenie absolventa:

Nadobudnuté teoretické vedomosti, praktické znalosti, poznanie technických princípov, praktické technické zručnosti, schopnosť spracovávať rozsiahle technické informácie, ako aj celkový odborný rozhľad v oblasti baníctva a tunelárstva, sú v plnom súlade s profilom absolventa, ktorého odborne profilujú predovšetkým pre ťažobný a stavebný priemysel.

Získaný objem nadobudnutých znalostí umožňuje absolventovi uplatniť sa priamo vo výrobnom procese a technickej praxi, hlavne v banských prevádzkach, v povrchových lomoch, na tunelových stavbách, na cestných a inžinierskych stavbách, ale rovnako aj v ostatných priemyselných odvetviach. Absolvent má odbornú kvalifikáciu a je možné ho zaradiť na pozície – zmenový technik, baník, kvalifikovaný stavebný pracovník, tunelár, betonár.

Absolvent bakalárskeho štúdia má tiež možnosť pokračovať v štúdiu a prihlásiť sa na štúdium v druhom stupni nadväzujúceho inžinierskeho štúdia v ŠP (TBaT) alebo sa prihlásiť na štúdium niektorého iného inžinierskeho ŠP v príbuznom študijnom odbore.

Predpokladané uplatnenie absolventa – bakalára

  • ťažobné prevádzky v podzemí – napr. hlbinné bane HBP, a. s. Prievidza, SMZ, a.s. Jelšava, Slovenská banská s.r.o. Banská-Hodruša Hámre, VSK Mining, s.r.o. Košice, Genes, a.s. Hnúšťa, Slovmag, a.s. Lubeník, Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš, Baňa Čáry, a.s.
  • povrchové prevádzky ťažby surovín – kameňolomy, štrkovne, pieskovne, tehelne a betonárky,
  • tunelové stavby – SKANSKA, SK, s.r.o. Prievidza, Slovenské Tunely, a.s., Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, Doprastav, a.s. Bratislava, TuCon, a.s. Žilina, TUBAU, a.s. Žilina, Inžinierske stavby, a.s. Košice a ďalšie.