Ústav zemských zdrojov

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (Bc.)

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika ovláda základné parametre pracovného prostredia v nádväznosti na technológie výroby, alebo pracovný komfort v nevýrobnej sfére a poznanie základných podmienok na zaistenie PO a BOZP v daných podmienkach. Budúci absolventi sa odborne profilujú v oblasti banského záchranárstva, ochrane pred požiarmi a bezpečnosti pri práci.

Získava základné vedomosti o organizácii a práci rôznych záchranných systémov (banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor, bezpečnostnotechnická služba, cestný záchranný systém, vojenská záchranná služba) a ich prepojenie do integrovaného záchranného systému. Tým absolvent získava originálny, jednotný a komplexný pohľad na problematiku záchranárstva, požiarnej a bezpečnostnej techniky.

 Uplatnenie absolventa:

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v inžinierskom (2.) stupni štúdia najmä v ŠP:

  • Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika,
  • Technológie baníctva a tunelárstva,
  • ale aj mnohých iných príbuzných študijných programoch.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v priemyselných podnikoch a organizáciách, ktoré sa zaoberajú dobývaním a spracovaním surovín, odpadovým hospodárstvom, monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia a v štátnej správe, osobitne v banskej záchrannej službe a štátnej banskej správe, uplatnia vo všetkých výrobných odvetviach, najmä na úsekoch požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.