Ústav zemských zdrojov

Využívanie alternatívnych zdrojov energie (Ing.)

Profil absolventa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Využívanie alternatívnych zdrojov energie dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti obnoviteľných zdrojov; analyzovať a oceňovať jednotlivé druhy týchto zdrojov energie z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Sú schopní vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a zapájať sa do výskumu a vývoja. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory. Získané znalosti mu umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou problémov, tvorbou modelov, navrhovaním, uskutočňovaním a hodnotením experimentov, interpretáciou výsledkov a overovaním hypotéz, analýzou a interpretáciou získaných údajov. Absolvent môže rozvíjať celú škálu aplikácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých uplatňuje svoje komplexné znalosti pokrokových metód, prostriedkov a techník.