Ústav zemských zdrojov

Geoturizmus (Bc.)

Profil absolventa

Ovláda všeobecnú problematiku zemských zdrojov a ich využitia v geoturizme. Má znalosti o  spracovaní geoturistických produktov až do podoby predajných produktov. Podľa svojej profilácie dokáže analyzovať a riešiť základné problémy spojené s ich identifikáciou, získavaním, spracovaním; s ich technickou, informačnou, ekonomickou, podnikateľskou, manažérskou a logistickou podporou. Vie spolupracovať na riešení problémov miestneho a regionálneho rozvoja geoturistiky. Ovláda procesné stránky geoturistiky. Ovláda problematiku ekonomiky, dokáže riešiť problémy riadenia na ekonomickom základe a dokáže aplikovať zistené skutočnosti v procese riadenia na báze legislatívnej, ekonomickej, technickej a environmentálnej.

Uplatnenie absolventa

Absolventi odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov študijného programu Geoturizmus (Bc., 1. stupeň) môžu nájsť uplatnenie v odvetviach viazaných na oblasti využitia zemských zdrojov v geoturizme a tiež v ďalších sférach národného hospodárstva. Mimoriadne významnou oblasťou pre perspektívne uplatnenie absolventov je napríklad plánovanie rozvoja geoturizmu. Absolventi majú uplatnenie v cestovnom ruchu, pri vyhľadávaní a tvorbe produktov cestovného ruchu, pri riadení procesov geoturizmu v podnikoch cestovného ruchu. Sú kvalifikovaní aj pre sprievodcovskú činnosť. Uplatnenie majú aj v oblastiach, kde je potrebné pracovať s rozsiahlejšími informáciami o zdrojoch využiteľných v geoturizme a cestovnom ruchu ako takom. Ich vedomosti a zručnosti sú vhodné aj pre inštitúcie spracuvávajúce údaje pre riadenie rozvoja cestovného ruchu (napr. na rôznych úrovniach samosprávy). Vedia zodpovedne zastávať úlohy nižšieho a stredného manažmentu.