Ústav zemských zdrojov

Geoturizmus (Ing.)

Profil absolventa

Absolventi druhého stupňa študijného programu Geoturizmus v rámci študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti zemských zdrojov; analyzovať a oceňovať zemské zdroje z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Sú schopní vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory a ich využitia pre geo a montánny turizmus. Získané znalosti mu umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný identifikovať a riadiť práce spojené s študijným programom a odborom, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou problémov, tvorbou modelov, navrhovaním, uskutočňovaním a hodnotením geo a montánnych objektov, overovaním hypotéz ich využitia,  analýzou a interpretáciou získaných údajov. Absolvent môže rozvíjať celú škálu aplikácií v oblasti využívania a ochrany objektov geo a montánneho turizmu.

Uplatnenie absolventa

Manažér pre stredný a vrcholový stupeň riadenia, inžinier – ovláda metódy a nástroje poznávania, hodnotenia, modelovania a optimalizácie geo a montánneho turizmu, ako aj cestovného ruchu všeobecne. Pozná a riadi vzťahy medzi ekonomikou a riadením podniku, logistickou a marketingovou stránkou v oblasti geo a montánneho turizmu, ale aj celého odvetvia využívania a ochrany zemských zdrojov. Je schopný identifikovať, hodnotiť, modelovať a prognózovať význam a vplyv väzieb medzi odvetvím využívania a ochrany zemských zdrojov a relevantnými zložkami životného a podnikového prostredia, ktoré ovplyvňujú ekonomickú účinnosť plnenia jeho spoločenských funkcií. Pozná a využíva moderné prostriedky, metódy a nástroje projektovania, organizovania a riadenia malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa cestovným ruchom a geo a montánnym turizmom zvlášť.

Absolvent bude odborníkom pre navrhovanie, tvorbu a zavádzanie inovatívnych netradičných metód pre využívanie doteraz existujúcich, alebo ním identifikovaných nových objektov geo a montánneho turizmu. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií a ekonomických nástrojov, ktoré dokáže tvorivo aplikovať na technologické, a riadiace procesy v celom spektre podnikov zaoberajúcich sa cestovným ruchom a geo a montánnym turizmom zvlášť.

Absolvent nájde uplatnenie ako tvorivý inžiniersky pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente komplexných aplikácií v oblasti riadenia procesov spojených s výskumom, vývojom a produkciou výrobkov a služieb s orientáciou na oblasť využívania a ochrany zemských zdrojov. Získané znalosti a zručnosti mu umožnia aj úspešné uplatnenie aj v iných oblastiach aplikácie riadenia.