Ústav zemských zdrojov

Manažérstvo zemských zdrojov (Ing.)

Profil absolventa

Teoretické vedomosti- absolvent rozumie a odborne interpretuje terminológiu, princípy, procesy, metódy a technológiu vzťahujúcu sa k odvetviu manažovania procesov získavania a spracovania zemských zdrojov, ich použitiu a efektívnemu riadeniu. Absolvent je schopný tieto znalosti efektívne vytvárať, verifikovať a adaptovať na konkrétne podmienky aplikovania a tvorivého interdisciplinárneho implementovania.

Praktické schopnosti a zručnosti – absolvent získa schopnosť:

  • v rámci svojej profilácie identifikovať, špecifikovať projektovať a riadiť, spojené so manažovaním zemských zdrojov, a navrhovať a riadiť ich využitie,
  • vytvárať systém na hodnotenie využitia zemských zdrojov, systémov a zariadení na ich ocenenie, posúdenie efektívnosti investície, získavanie a spracovanie,
  • projektovať a optimalizovať riadiaci systém prevádzky zariadenia a systémy spojené s hodnotením a činností zameraných na získavanie a spracovanie zemských zdrojov v rámci odbornej profilácie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti – absolvent dokáže:

  • tvoriť a projektovať systém vzdelávania rôznym kategóriám poslucháčov v oblasti prírodovedných, technických a ekonomických problémov spojených so zemskými zdrojmi,
  • riadiť pracovný a vývojový tím,
  • kvantifikovať a kvalifikovať rozmery problému,
  • organizovať učenie a vývoj pre realizačné tímy,
  • tvoriť a odborne bádať v oblasti aktuálneho vývoja vo svojej disciplíne a riadiť rast profesionálneho vývoja podriadených pracovníkov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa uplatní ako manažér pre stredný a vrcholový stupeň riadenia, systémový inžinier – ovláda metódy a nástroje poznávania, hodnotenia, modelovania a optimalizácie ekonomiky odvetvia, vzťahu medzi ňou a typológiou a technologickou, logistickou a marketingovou stránkou odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov. Je schopný identifikovať, hodnotiť, modelovať a prognózovať význam a vplyv väzieb medzi odvetvím získavania a spracovania zemských zdrojov a relevantnými zložkami prostredia ovplyvňujúcimi ekonomickú účinnosť plnenia jeho spoločenských funkcií. Pozná a využíva moderné prostriedky, metódy a nástroje projektovania, organizovania a riadenia ekonomiky odvetvia.

Absolvent bude odborníkom pre navrhovanie, tvorbu, zavádzanie, prevádzku a využívanie manažérskych systémov v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií, ktoré dokáže tvorivo aplikovať na technologické, výrobné a riadiace procesy v danom priemyselnom odvetví. Nájde uplatnenie ako tvorivý inžiniersky pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente komplexných aplikácií v oblasti riadenia procesov spojených s výskumom, vývojom a produkciou výrobkov a služieb s orientáciou na oblasť získavania a spracovania surovín a využívania zemských zdrojov. Získané znalosti a zručnosti mu umožnia aj úspešné uplatnenie aj v iných oblastiach aplikácie riadenia.