Ústav zemských zdrojov

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (Ing.)

Profil absolventa:

Absolventi sa odborne profilujú v oblasti banského záchranárstva, ochrane pred požiarmi a bezpečnosti pri práci. Získava podrobné vedomosti o organizácii a práci rôznych záchranných systémov (banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor, bezpečnostno-technická služba, cestný záchranný systém, vojenská záchranná služba) a ich prepojenie do integrovaného záchranného systému. Majoritná časť štúdia je zameraná na preventívnu, likvidačnú a regresnú činnosť priemyselných havárií i živelných udalostí.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi tohto zamerania sa okrem zamestnania v baníckom sektore, osobitne v banskej záchrannej službe a štátnej banskej správe, uplatnia vo všetkých výrobných odvetviach. Ich prioritné uplatnenie je najmä na rôznych úrovniach riadiacich funkcií v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie priemyselných havárií.

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v doktoranskom (3.) stupni štúdia najmä v ŠP:

  • Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie,
  • ale aj iných príbuzných študijných programoch.