Ústav zemských zdrojov

Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent študijného programu bude odborníkom pre tvorbu, zavádzanie a využívanie podnikateľských foriem výkonu organizácie a riadenia všetkých kategórií podnikových činností v oblasti hospodárenia s vodou. Jeho odborné zázemie je založené na profesionálnom osvojení si podstaty metód, techník a nástrojov tvorby podnikateľských zámerov, koncepcií a plánov na medzinárodnej úrovni, ktoré vytvára:

  • prírodovedný a spoločensko-vedný základ, ktorý je v 1. stupni vysokoškolského štúdia pre 1. a 2. semester,
  • teoretický základ štúdia v oblasti hospodárenia s vodou v komunálnej sfére v rámci 3. a 4. semestra v 1. stupni vysokoškolského štúdia,
  • sústava profilujúcich predmetov, zameraných na získanie najnovších poznatkov orientovaných na chápanie podnikových činností ako aj podnikateľských aktivít v oblasti hospodárenia s vodou, v 5 a 6. semestri 1. stupňa vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa

Manažér uplatniteľný v zodpovedných pozíciách pre nižšie stupne riadenia a prevádzku, ktorý ovláda základ problematiky hospodárenia s vodou, jeho technologickú podstatu, ekonomické, legislatívne a environmentálne aspekty, ako aj metódy a nástroje organizovania a riadenia. Je schopný v tomto kontexte využívať informačno-komunikačné prostriedky, informačné súbory a technológie spracovania informácií, komunikovať s ľuďmi a relevantnými inštitúciami, ako i riešiť logistické a marketingové požiadavky riešení v tejto oblasti.

Absolvent bude odborníkom pre ekonomiku a manažérstvo vodohospodárskych organizácii, využívanie a operatívne inovácie služieb informačného systému organizácii. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty. Uplatní sa napríklad ako odborný pracovník – ekonóm, manažér na rôznych úrovniach riadenia v organizáciách zaoberajúcich sa hospodárením s vodou a v širšom kontexte získavaním a spracovaním zemských zdrojov. Môže zastávať pozíciu vedúceho pracovníka vo vodohospodárskom, resp. spracovateľskom priemysle a v iných príbuzných priemyselných odvetviach.

Interdisciplinárnosť jeho vzdelania mu poskytuje veľkú flexibilitu, univerzálnosť a efektivitu riadenia zverených úloh z dôvodu znalosti ekonomických, legislatívnych a environmentálnych faktov.