Ústav zemských zdrojov

Mineralurgia a environmentálne technológie (Bc.)

Charakteristika študijného programu

Nosnou vednou disciplínou daného študijného programu je mineralurgia-úpravníctvo, ktorá je historicky budovaná od počiatku ľudskej potreby a schopnosti spracovávať prírodné zdroje energie a surovín s cieľom ich využitia. Na začiatku celého procesu spracovania tzv. primárnych surovín (uhlie, rudy a nerudy) sa spravidla uplatňujú technológie majúce za úlohu surovinu upraviť (zušľachtiť). Spolu s rýchlym celosvetovým úbytkom takýchto surovín a súčasne s rastom požiadaviek na ich kvalitu však potreba úpravníckych technológií nezaniká. Naopak, o to viac je nutné vyvíjať a využívať dokonalejšie a tým aj efektívnejšie technológie úpravy surovín. Vo veľkej miere to budú inovácie jestvujúcich fyzikálnych úpravníckych technológii dnes bežne využívaných, ale čoraz viac sa budú presadzovať technológie netradičné – založené na fyzikálno-chemických, chemických a biologických princípoch (chemické technológie, biotechnológie, atď.).
Spomínané technológie (vyvíjané a aplikované pri úprave primárnych surovín) čoraz viac nachádzajú svoje uplatnenie ako technológie environmentálne, napr. pri úprave a čistení vôd a ovzdušia a pri spracovaní, resp. recyklácii odpadov – sekundárnych surovín, ktorých stále pribúda. Príkladom môže byť recyklácia automobilových vrakov, elektronických zariadení, atď., ale aj komunálneho odpadu vo vyspelých spoločnostiach, využívajúca tradičné úpravnícke technológie.
Zvláštnym trendom v súčasnosti je nutnosť úpravy a recyklácie veľmi jemnozrnných materiálov s veľkým merným povrchom (kaly, prachy, sedimenty, popolčeky, atď.), čo vyžaduje podrobné vedomosti o povrchových a medzifázových javoch. To znamená, že technológie úpravy surovín sa uplatňujú čoraz viac v rámci celého procesu spracovania surovín, t.j. nielen na jeho začiatku ale aj na konci, umožňujúc tak ich maximálne (opätovné) zhodnotenie v kontexte súčasných predstáv v oblasti ochrany životného prostredia.
Zjednocujúcim objektom štúdia, ktoré tak nadobúda originálny, logický, celistvý, kompaktný a súčasne širokospektrálny moderný charakter je obecne tuhá látka a jej chovanie (hlavne separácia) sa v rôznom plynnom a kvapalnom prostredí. Tým je študijný program Mineralurgia a environmentálne technológie jedinečný a jeho absolventi budú schopní skĺbiť svoju schopnosť riešiť inžinierske problémy spolu s potrebným širokým prírodovedným poznaním.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Mineralurgia a environmentálne technológie ovláda najmä problematiku úpravy – zušľachtenia minerálnych (uhlia, rudných a nerudných) surovín s cieľom ich ďalšieho zužitkovania v rôznych oblastiach hospodárstva, takže je schopný čiastočne navrhovať, optimalizovať, konštruovať a riadiť úpravnícke technológie. Súčasne môže uplatniť svoje vedomosti v oblasti environmentálnych technológií (recyklácia a spracovanie priemyselných, a komunálnych odpadov, úprava pitných a čistenie odpadových vôd, odprašovanie a čistenie priemyselných plynov), ktoré využívajú úpravnícke technológie alebo ich časti. Tým absolvent získava originálny, jednotný a komplexný pohľad na problematiku a perspektívu fyzikálnych, fyzikálno-chemických, chemických a biologických procesov využívaných na spracovanie a recykláciu primárnych a sekundárnych surovín.

Uplatnenie absolventov

Absolventi nachádzajú uplatnenie v priemyselných podnikoch a organizáciách, ktoré sa zaoberajú spracovaním surovín, odpadovým hospodárstvom, monitorovaním a vyhodnocovaním stavu životného prostredia a v štátnej správe životného prostredia.
Absolventi taktiež nachádzajú uplatnenie v oblastiach spojených s recykláciou zložiek priemyselných a komunálnych odpadov a so separáciou jemnodisperzných častíc zachytených ekotechnológiami pre ochranu ovzdušia a ochranu vôd.