Ústav zemských zdrojov

Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie (PhD.)

Profil absolventa:

Profil absolventa študijného programu Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie v III. stupni vzdelávania vyplýva z vymedzenia študijného odboru Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie.

Absolvent nadväzuje na svoje štúdium v študijných programoch v druhom stupni, Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle a Riadenie dopravy surovín prípadne na druhostupňové štúdium programu akreditovaného v niektorom z príbuzných študijných odborov. Štúdiom vybraných teoretických a technologických predmetov ako aj vedecko-odbornej literatúry (spravidla v niektorom svetovom jazyku) získava a analyzuje najnovšie poznatky z oblasti banskej mechanizácie a hlbinného vŕtania, prípadne ďalších vied. Ich syntézou hodnotí súčasný stav problematiky (vymedzenej témou doktorandskej práce) a navrhuje spôsob(y) jej riešenia.

Ovláda moderné vedecké metódy teoretického a experimentálneho výskumu a vie ich uplatniť tak, že dosiahnuté výsledky a závery získané pri bádaní v danej problematike sú originálnym prínosom pre rozvoj vedného odboru a/alebo pre prax.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu Banská mechanizácia a hlbinné vŕtanie nachádzajú uplatnenie v rámci uvedeného odboru (najmä oblasť ťažby, dopravy a spracovania surovín, vrtných prác v oblasti geotermálnej energie, naftového a plynárenského priemyslu) v štátnej aj súkromnej sfére.