Ústav zemských zdrojov

Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie (PhD.)

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia – Philosophie doctor baníctva ovláda vedecké metódy bádania a skúmania javov, pozná laboratórne techniky výskumnej práce, zároveň dokáže formulovať a definovať problémy súvisiace s detailným skúmaním banských procesov a banských systémov, technických systémov a technologických procesov pri výstavbe a prevádzkovaní tunelov, ale tiež prírodných dynamických procesov, ktoré súvisia s technickými problémami. Pozná a vie používať vedecko-výskumné metódy, ktorými je možné popísať horninový masív, geotechnickú stability podzemného priestoru, ale aj priebeh technologických procesov a systémov pri ťažbe a získavaní surovín a tiež environmentálnych procesov resp. ich ovplyvnenie ťažbou. V doktorandskom programe štúdia sú absolventi v individuálnej forme štúdia profilovaní pre vedecko-výskumnú prácu od aplikovateľných v oblasti technického a inžinierskeho využívania podzemia. Doktorandi majú v rámci študijného programu vynikajúcu možnosť individuálneho teoretického skúmania a praktického overenia navrhnutých postupov riešenia resp. metodík, a to hlavne pri bádaní špecifických interaktívnych väzieb v oblasti riešenia stabilitných problémov, v oblasti rozpojovania hornín, ako aj v oblasti teórie výbušnín a ich použitia pri ťažbe surovín a budovaní tunelov.

Absolvent doktorandského štúdia ovláda metódy a metodické postupy používané pri teoretickom a aplikovanom výskume v oblasti výskumu interaktívnych väzieb v horninovom prostredí. Predovšetkým sa jedná o skúmanie interakcií „nástroj rozpojovania – hornina“, „hornina – výstužný technický prvok“, „hornina – rozpojený technologický materiál“, „voľný horninový priestor – výplňový materiál“ a „hornina – otvorený priestor“. Pozorovanie, technická analýza a hodnotenie technologických procesov pri týchto interakciách je hlavným predmetom skúmania a vedeckého bádania absolventa.

Uplatnenie absolventa:

Nadobudnuté technické vzdelanie získané po piatich rokoch štúdia (Bc. = 3 roky) + (Ing. = 2 roky) oprávňuje absolventov inžinierskeho štúdia prihlásiť sa na niektorú z vypísaných teoretických výskumných tém a riešiť tému zvolenou výskumnou metódou. Absolvent doktorandského štúdia získava detailné teoretické vedomosti v tej oblasti vedeckého bádania, ktorú výskumne spracováva na základe zadefinovaných úloh výskumu zadanej odbornej témy. Schopnosť organizovať časový a technický postup pri riešení výskumných úloh, praktická činnosť pri materiálovom zabezpečovaní potrebných laboratórnych prístrojov, meracích prístrojov a prostriedkov, znalosť vedeckého anglického jazyka, schopnosť výberu správnej výskumnej metódy, poznanie metód vedeckej práce na zahraničných výskumných ústavoch a vedeckých pracoviskách resp. zahraničných akademických pôdach, osobné kontakty s významnými výskumnými pracovníkmi doma aj v zahraničí, predstavujú pre absolventa hodnotovo veľmi cenný odborný kapitál pre budovanie profesionálnej kariéry a sú v plnom súlade s profilom absolventa doktorandského štúdia, ktorého je možné charakterizovať ako adepta pre ďalšiu vedecko-výskumnú prácu .

Vedeckými a výskumným metódami vybavený absolvent – doktorand, má možnosť pokračovať vo vedeckej a výskumnej práci na akademických pracoviskách výskumu, ale aj vo výskume ktorý je realizovaný vo výrobných podnikoch, technologických a priemyselných parkoch, technologických inkubátoroch a pod.

 Predpokladané uplatnenie absolventa – doktoranda

  • akademické pracoviská výskumu – technické univerzity na Slovensku a v zahraničí (EU), SAV Bratislava a Košice, výskumné laboratóriá a inštitúty so zameraním na ťažbu a suroviny
  • technologické parky a inkubátory výskumu v technických oblastiach,
  • výskumné laboratóriá a skúšobne trhavín a materiálov,
  • pracoviská technologického výskumu a technologické inštitúty pre technické systémy baní a tunelov.