Ústav zemských zdrojov

Mineralurgia a environmentálne technológie (PhD.)

Profil absolventa

Profil absolventa študijného programu Mineralurgia a environmentálne technológie v III. stupni vzdelávania vyplýva z vymedzenia študijného odboru Mineralurgia. Absolvent nadväzuje na svoje štúdium rovnakého programu v druhom stupni, prípadne na druhostupňové štúdium programu akreditovaného v niektorom z príbuzných študijných odborov. Štúdiom vybraných teoretických a technologických predmetov ako aj vedecko-odbornej literatúry (spravidla v niektorom svetovom jazyku) získava a analyzuje najnovšie poznatky z oblasti mineralurgie a environmentálnych technológií, prípadne ďalších vied. Ich syntézou hodnotí súčasný stav problematiky (vymedzenej témou doktorandskej práce) a navrhuje spôsob(y) jej riešenia. Ovláda moderné vedecké metódy teoretického a experimentálneho výskumu a vie ich uplatniť tak, že dosiahnuté výsledky a závery získané pri bádaní v danej problematike sú originálnym prínosom pre rozvoj vedného odboru a/alebo pre prax.

Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu Mineralurgia a environmentálne technológie nachádzajú uplatnenie v rámci uvedeného odboru (najmä oblasť spracovania surovín, úprava a čistenie vôd, ochrana ovzdušia, nakladanie s a recyklácia odpadov, posudzovanie vplyvu znečistenia na zložky životného prostredia) v štátnej aj súkromnej sfére.