Ústav zemských zdrojov

Ekonomika zemských zdrojov (PhD.)

Profil absolventa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja zemských zdrojov s orientáciou na a metódy oceňovania zemských zdrojov, techník a technológií prieskumu zemských zdrojov, získavania a spracovania zemských zdrojov a realizácie na trhu. Dokáže vedecky bádať, definovať, potvrdzovať alebo vyvracať teórie, overovať platnosť, správnosť a adekvátnosť rozsiahlych technických riešení v oblasti identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov pri zaujímaní stanovísk ku legislatívnym a environmentálnym aspektom; definovať štruktúru finančného investovania v oblasti zemských zdrojov; definovať kritériá pri analyzovaní a oceňovaní zemských zdroje z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia a hodnotiť tieto koncepcie. Je schopný vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a riadiť výskum a vývoj v tejto oblasti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal špičkové znalosti v oblasti zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory.

Absolvent študijného programu dokáže analyzovať, navrhovať, organizovať a riadiť ekonomické subjekty tvoriace štruktúru surovinového odvetvia, definovať vedecký problém, riadiť výskum a selektovať objektívne výsledky v rámci vedecko-výskumnej činnosti. Analyzovať efektivitu štátnej banskej správy, optimalizovať jej funkčnosť a zvyšovať efektivitu jej rozhodovacieho, legislatívneho a spoločenského poslania. Získavané jazykové a odborné znalosti musia absolventovi umožniť optimalizovať riadiaci systém pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov, brať zodpovednosť za plnenie podnikateľských i spoločenských cieľov v rámci i mimo odvetvia. Vytvára znalosti z oblasti ekonomík a manažmentu prehĺbené o poznatky a znalosti vedecko-výskumného procesu, využívania analytických nástrojov a informačných technológii.

Uplatnenie absolventa

Manažér pre  vrcholový stupeň riadenia a vedecko-výskumnú prácu, riadiaci člen systémového inžinierstva – definuje a potvrdzuje platnosť metód a nástrojov poznávania, hodnotenia, modelovania a optimalizácie ekonomiky odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov, vytvára spôsob implementácie výsledkov do typológie a technologicko-logistickej a marketingovej stránky odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov. Je schopný prácou v základnom výskume identifikovať, hodnotiť, modelovať a prognózovať význam a vplyv väzieb medzi odvetvím získavania a spracovania zemských zdrojov a relevantnými zložkami prostredia ovplyvňujúcimi ekonomickú účinnosť plnenia jeho spoločenských funkcií. Definuje, tvorí, overuje a využíva moderné prostriedky, metódy a nástroje projektovania, organizovania a riadenia ekonomiky odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov.

Absolvent bude špičkovým odborníkom a lídrom pre vedecké a aplikačné bádanie, navrhovanie, tvorbu, zavádzanie, prevádzku a využívanie manažérskych systémov v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov. Jeho teoretické znalosti mu umožnia definovať koncepcie zamerane jedinečné využívanie informačných technológií, ktoré dokáže tvorivo aplikovať na technologické, výrobné a riadiace procesy v priemyselnom odvetví ekonomiky zemských zdrojov. Absolvent nájde uplatnenie ako tvorivý inžiniersky pracovník vo vede, výskume, pedagogickom pôsobení, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente komplexných aplikácií v oblasti riadenia procesov spojených s výskumom, vývojom a produkciou výrobkov a služieb s orientáciou na oblasť získavania a spracovania surovín a využívania zemských zdrojov. Získané znalosti a zručnosti mu umožnia aj úspešné uplatnenie aj v iných oblastiach aplikácie riadenia.

Študijný program Ekonomika zemských zdrojov vychováva odborníkov, potrebných pri plnení úloh štátu, rezortu hospodárstva, životného prostredia, správy nerastného bohatstva SR podľa článku 4 Ústavy SR, stavebníctva a priemyslu. Absolvent nachádza a aplikuje riešenia všetkých problémov spojených s dosahovaním maximálnej úrovne ekonomickej účinnosti práce a radenia subjektov odvetvia, získavania a spracovania zemských zdrojov, tvorivo aplikuje všetky poznatky získané výsledkami vlastnej práce na skúmaní teoretického základu, tvorí koncepcie a modely budúceho vývoja odvetvia a jeho subjektov, využíva poznatky o charaktere riešenia ekonomických a manažérskych problémov odvetvia komparatívnym spôsobom, t.j. ich porovnávaním  riešeniami v bližšom i vzdialenejšom spoločenskom prostredí, rieši zložité problémy sociálneho charakteru, uplatňuje moderné metódy komunikácie v odvetvovom i mimoodvetvovom prostredí minimálne v jednom zo svetových jazykov. Absolvent získa schopnosť navrhovať využívanie moderných technických prostriedkov komunikácie, analýzy a hodnotenia účinnosti využívania produkčných faktorov odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov.

Zemské zdroje sú zdroje surovín a energie v zemskej kôre, na dne morí a oceánov, ako aj v podzemných a povrchových vodách a v ovzduší. Nové technológie identifikácie zemských zdrojov, ich ekonomické a ekologické získavanie a spracovanie, s dôrazom na obnoviteľné zdroje energie a nové suroviny XXI. storočia sú súčasťou progresívneho študijného programu, ktorý vychováva profesionálov v oblasti vyhľadávania, získavania, spracovania, využívania a definovania nových surovín a netradičných energetických zdrojov.