Ústav zemských zdrojov

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (Ing.)

Profil absolventa:

Absolventi inžinierskeho štúdia študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle sú schopní zvládať prácu stredných kádrov v spoločnostiach pôsobiacich v ropnom alebo plynárenskom priemysle na postoch vrtmajstrov prípadne smenmajstrov vrtných osádok prípadne sa môžu zamestnať ako vedúci pracovníci zberných stredísk pre ropu a zemný plyn a podzemných zásobníkov.

Najlepší študenti sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium na pokračujúcom študijnom programe tretieho stupňa Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie. Skladba predmetov a povinné praxe v rámci predmetu Bloková terénna výuka sú úzko koordinované s praxou, tak aby absolvent ovládal príslušné zručnosti, teoretické vedomosti a mal prehľad o súčasných používaných technológiách a postupoch potrebných pre prácu v ropnom a plynárenskom priemysle.

Každoročné prezentácie firiem ako Moravské naftové doly a.s., Slovnaft a.s. a Nafta a.s. na pôde univerzity umožňujú priamy kontakt s vedúcimi predstaviteľmi firiem a zároveň prebieha výber študentov z nižších ročníkov na praxe, štipendijné pobyty a študenti končiacich ročníkov sa môžu priamo počas firemných prezentácii uchádzať o zamestnanie u týchto firiem.

 Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle počas štúdia získava teoretické znalosti z oblasti geológie, vŕtania vrtov, ťažobných technológií v ropnom a plynárenskom priemysle, doprave uhľovodíkov a IT technológií. Skladba predmetov je konzultovaná zástupcami praxe. Študijný program je previdelne konzultovaný s predstaviteľmi akciových spoločností Nafta a.s. a Moravské naftové doly a.s. so sídlom v Hodoníne v Českej republike. Takto je zabezpečené že skladba predmetov štúdia odzrkadľuje požiadavky praxe.

Absolvent po ukončení inžinierskeho štúdia nachádza uplatnenie v podnikoch podnikajúcich v oblasti ropného a plynárenského priemyslu na pozíciách stredných kádrov v divíziách zameraných na vŕtanie vrtov, ťažbe ropy alebo zemného plynu, uskladňovaní uhľovodíkov a dopravy ropy prípadne zemného plynu.

Najlepší absolventi môžu pokračovať v treťom stupni štúdia na študijnom programe Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie. V oblasti vŕtania vrtov absolvent získava potrebné znalosti, zručnosti a schopnosti v rámci predmetov Hlbinné vŕtanie na ropu a plyn, Špeciálne metódy hlbinného vŕtania, Čerpacie skúšky, Hydro a geotermálne vrty, Projektovanie vrtov, Vrtné výplachy a Technika v ropnom priemysle. Obsah predmetov poskytujú absolventom vedomosti pre pozície vrtných pracovníkov pre podniky zamerané na inžinierske vrty, prieskumné vrty, vrty pre ropný a plynárensky priemysel, prípadne vrty pre geotermálne využitie. Oblasť ťažby je pokrytá predmetmi Výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov plynu a ropy a Podzemná hydraulika. Predmety z oblasti ťažby uhľovodíkov svojou skladbou poskytujú možnosť pre absolventa zamestnať sa na pozíciách ťažobných pracovníkov na ťažobných poliach a zberných strediskách. Vedomosti v oblasti ropného a plynárenského priemyslu sú podporené predmetmi z oblasti dopravy a uskladňovania uhľovodíkov a IT technológiami.

Špecifickosť oblasti prípravy absolventov podporená názorom praxe vedie študentov po ukončení prvého stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni. Doposiaľ žiaden absolvent prvého stupňa neuvažoval o zamestnaní sa v praxi bez ukončenia druhého stupňa štúdia. Garanti študijného programu v budúcnosti uvažujú o spojení prvého a druhého stupňa vzdelávania.