Ústav zemských zdrojov

Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle (Bc.)

Profil absolventa:

Absolventi bakalárskej formy štúdia študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle sú schopní zvládať prácu stredných kádrov v spoločnostiach pôsobiacich v ropnom alebo plynárenskom priemysle na postoch vrtných a ťažobných technikov prípadne sa môžu zamestnať ako obslužní pracovníci v podnikoch, ktoré sa zaoberajú dopravou a uskladňovaním uhľovodíkov. Najlepší študenti sa môžu uchádzať o inžinierske štúdium na pokračujúcom študijnom programe Technológie v naftovom a plynárenskom priemysle. Skladba predmetov a povinné praxe v rámci predmetu bloková terénna výuka sú úzko koordinované s praxou, tak aby absolvent ovládal príslušné zručnosti, teoretické vedomosti a mal prehľad o súčasných používaných technológiách a postupoch potrebných pre prácu v ropnom a plynárenskom priemysle.

Každoročné prezentácie firiem ako Moravské naftové doly a.s., Slovnaft a.s. a Nafta a.s. na pôde univerzity umožňujú priamy kontakt s vedúcimi predstaviteľmi firiem a zároveň prebieha výber študentov z nižších ročníkov na praxe, štipendijné pobyty a študenti končiacich ročníkov sa môžu priamo počas firemných prezentácii uchádzať o zamestnanie u týchto firiem prípadne o odbornú prax, ktorá je vítaná pri predpoklade pokračovania štúdia na inžinierskom smere.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle počas štúdia získava základné teoretické znalosti z oblasti geológie, vŕtania vrtov, ťažobných technológií v ropnom a plynárenskom priemysle, doprave uhľovodíkov a IT technológií. Skladba predmetov je konzultovaná zástupcami praxe. Študijný program je previdelne konzultovaný s predstaviteľmi akciových spoločností Nafta a.s. a Moravské naftové doly a.s. so sídlom v Hodoníne v Českej republike. Takto je zabezpečené že skladba predmetov štúdia odzrkadľuje požiadavky praxe. Absolvent po ukončení bakalárskeho štúdia nachádza uplatnenie v podnikoch podnikajúcich v oblasti ropného a plynárenského priemyslu na pozíciách stredných kádrov v divíziách zameraných na vŕtanie vrtov, ťažbe ropy alebo zemného plynu, uskladňovaní uhľovodíkov a dopravy ropy prípadne zemného plynu.

Najlepší absolventi môžu pokračovať v druhom stupni štúdia na študijnom programe Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle. V oblasti vŕtania vrtov absolvent získava potrebné znalosti, zručnosti a schopnosti v rámci predmetov Technológia vŕtania na súši a mori, Technológie vŕtania inžinierskych a prieskumných vrtov, Vrtné mechanizmy a Technika v ropnom priemysle. Obsah predmetov poskytujú absolventom teoretický základ pre pozície vrtných pracovníkov pre podniky zamerané na inžinierske vrty, prieskumné vrty, vrty pre ropný a plynárensky priemysel, prípadne vrty pre geotermálne využitie. Oblasť ťažby je pokrytá predmetmi Ropa a plyn, Ťažba a uskladňovanie uhľovodíkov, Vyhľadávanie a ťažba za pobrežnou čiarou a Karotážne merania. Predmety z oblasti ťažby uhľovodíkov svojou skladbou poskytujú možnosť pre absolventa zamestnať sa na pozíciách ťažobných pracovníkov na ťažobných poliach a zberných strediskách. Vedomosti v oblasti ropného a plynárenského priemyslu sú podporené predmetmi z oblasti dopravy a uskladňovania uhľovodíkov a IT technológiami. Špecifickosť oblasti prípravy absolventov podporená názorom praxe vedie študentov po ukončení prvého stupňa štúdia pokračovať na druhom stupni. Doposiaľ žiaden absolvent prvého stupňa neuvažoval o zamestnaní sa v praxi bez ukončenia druhého stupňa štúdia. Garanti študijného programu v budúcnosti uvažujú o spojení prvého a druhého stupňa vzdelávania.