Ústav zemských zdrojov

Využívanie alternatívnych zdrojov energie (Bc.)

Profil absolventa

Štruktúra vedomostí a zručností absolventa je orientovaná predovšetkým na analýzu, kvantifikáciu a praktické využívanie obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej – silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave. Absolvent sa komplexne orientuje v problematike alternatívnych zdrojov energie, pričom nadobudnuté vedomosti majú výrazne interdisciplinárny charakter, rozumie prírodovednej báze, základným princípom, technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a prevádzkovej stránke problematiky, je schopný vnímať charakter využívania alternatívnych zdrojov v kontexte širších technických, ekonomických, environmentálnych, legislatívnych a spoločenských súvislostí. Absolvent je schopný kriticky a tvorivo pristupovať k riešeniu úloh týkajúcich sa problematiky implementácie alternatívnych zdrojov do praxe. K kontexte komplexnosti odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov má absolvent zároveň rámcovú predstavu o pôvode ložísk surovín a  zemských zdrojov, orientuje sa v problematike ložísk nerastných surovín a štruktúre zemských zdrojov z pohľadu identifikácie, zásob, ťažby, úpravy, transportu, obchodu, spotreby a trhu. Podrobnejšie pozná pomery v predmetnej oblasti na Slovensku vrátane regionálnych a globálnych väzieb, rozumie banským činnostiam súvisiacim s vytváraním banských diel a ťažobou surovín. Absolvent rozumie vzťahom medzi dostupnosťou surovinovo-energetických zdrojov a charakterom ľudskej spoločnosti a dynamiky javov, ktoré v nej prebiehajú, chápe s tým súvisiace historické, politické, ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty v globálnom a regionálnom meradle. Absolvent pozná regióny surovinovo-produkčné, výrobné, spotrebiteľské a rozumie jednotlivým základným tokom tovarov, pracovnej sily a služieb. Absolvent by mal byť schopný pracovať v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov.

Uplatnenie absolventa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Využívanie alternatívnych zdrojov sa môže uplatniť v technologickej profesii, v ktorej sa vyžaduje znalosť energetických technológií s dôrazom na alternatívne zdroje energie, v podniku zaoberajúcom sa ťažbou a spracovaním energetických surovín, obchodovaním s energetickými surovinami, resp. v inštitúcii zaoberajúcej sa hodnotením potenciálu, analýzou výroby, riadením a kontrolou získavania energií a surovín, vrátane legislatívneho riešenia problematiky a riešenia environmentálnej stránky zabezpečovania energií z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov.

Absolventi štúdia dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti obnoviteľných zdrojov; analyzovať a oceňovať jednotlivé druhy týchto zdrojov energie z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Sú schopní vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a zapájať sa do výskumu a vývoja. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej.

Absolvent študijného programu dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen aj ako vedúci tímu, dokáže tiež identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj, dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej profesii a riadiť sa primeranými praktikami v súlade s odborným, právnym a etickým rámcom svojej profesie. Získané znalosti mu umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.