Ústav zemských zdrojov

Manažérstvo zemských zdrojov (Bc.)

Profil absolventa

Štruktúra vedomostí a zručností absolventa je orientovaná predovšetkým na schopnosti analyzovať problémy a možnosti určujúce rozvoj ekonomiky a riadenia subjektov ťažobného priemyslu a taktiež v ďalších sférach získavania a spracovania surovín s cieľom modelovať ich vývoj na základe znalostí evidovania, rozpočtovania, a účtovania.

Absolventi musia byť schopní spolupracovať so všetkými odborníkmi tvoriacimi sociálnu substanciu odvetvia. To vyžaduje disponibilitu základných znalosti o technologickej, právnej, logistickej, marketingovej charakteristike odvetvia a jeho subjektov. Ovláda všeobecnú problematiku zemských zdrojov. Má znalosti o  technológiách spracovania zemských zdrojov až do podoby predajných produktov. Dokáže riešiť základné problémy spojené s ich identifikáciou, získavaním, spracovaním, s ich technickou, informačnou, ekonomickou, podnikateľskou, manažérskou, výrobnou a logistickou podporou. Ovláda problematiku ekonomiky, dokáže riešiť problémy riadenia a technológie na ekonomickom základe a dokáže aplikovať zistené skutočnosti v procese riadenia na báze legislatívnej, ekonomickej, technickej a environmentálnej. Absolventi programu rozpoznávajú zemské zdroje v ich dynamickej podobe. Ovládajú výskyt zemských zdrojov vo všetkých planetárnych sférach, dokážu rozpoznať ich využiteľnosť v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti.

Vedia pripraviť podklady pre ďalšiu komplexnejšiu analýzu využitia identifikovaného zemského zdroja. V prípade už využívaného zemského zdroja poznajú technológie ich získavania. Súčasťou vzdelania je v závislosti na profilácii základná resp. hlboká znalosť ich technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory, ako aj nástrojov a prostriedkov na zabezpečenie požadovanej kvality produktov.

Absolvent študijného programu sa uplatní v odvetviach viazaných na získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v príslušných odvetviach národného hospodárstva štátom riadených a taktiež i podnikateľských subjektoch, fungujúcich najmä na operatívnej a taktickej úrovni ich organizovania a riadenia.

Uplatnenie absolventa

Manažér pre nižšie stupne riadenia, prevádzkový manažér – ovláda základ problematiky charakterizujúcej technologickú a ekonomickú podstatu odvetvia získavania a spracovania zemských zdrojov, ich vzájomnú súvislosť, metódy a nástroje ich organizovania a riadenia. Je schopný v tomto kontexte využívať výpočtovú techniku, informačné súbory a technológie spracovania informácií, komunikovať s ľuďmi a relevantnými inštitúciami, ako i riešiť logistické a marketingové požiadavky riešení.

Absolvent bude odborníkom pre ekonomiku a riadenie prevádzky, využívanie a operatívne inovácie služieb informačného systému v danej organizácii. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť.

Absolvent je schopný samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty. Uplatní sa napríklad ako odborný pracovník – ekonóm, manažér na rôznych úrovniach riadenia v odvetviach zaoberajúcich sa získavaním a spracovaním zemských zdrojov. Môže zastávať pozíciu vedúceho pracovníka riadenia technologických procesov v ťažobnom a spracovateľskom priemysle a v iných priemyselných odvetviach. Interdisciplinárnosť jeho vzdelania mu poskytuje veľkú flexibilitu, univerzálnosť a efektivitu riadenia zverených úloh z dôvodu znalosti jak technologických tak i ekonomických faktov.