Ústav zemských zdrojov

Laboratória

Materiálne vybavenie ústavu

Poloprevádzková hala – je vybavená funkčnými prístrojmi na úpravu (napr. drvenie, mletie) a separáciu (magnetické, gravitačné rozdružovanie, flotácia a pod.) minerálov a odpadov ako druhotných surovín.

Fyzikálne laboratórium, ktoré je vybavené na viaceré typy separácií horninových vzoriek (pripravuje horninové vzorky na kvantitatívne stanovenie vybratých prvkov na AAS, pripravuje horninové vzorky na RTG analýzu a na IČ spektrometriu, vypracuváva kompletnú silikátovú analýzu).

Chemické laboratórium s príslušenstvom pre klasickú chemickú analýzu (digestor, 2 sušiarne, muflová pec, destilačný prístroj, odstredivka, 3 digitálne analytické váhy s presnosťou na 2 a 4 desatiny, a pod.).

Analytické laboratórium je vybavené atómovým absorpčným spektrometrom pre chemickú analýzu cca 20-tich prvkov (fy Perkin-Elmer, USA).

Laboratórium povrchovej chrakterizácie s prístrojmi na meranie tuhých povrchov (prístroj na meranie uhla zmáčania, polarizačný mikroskop).

Laboratórium povrchovej chemickej analýzy – vybavené prístrojom XPS (Rtg-fotoelektrónový spektrometer) na povrchovo-chemickú analýzu častíc.

Laboratórium a výskumná hala geomechaniky – slúži na ťahové a tlakové skúšky hornín a stavebných materiálov.

Laboratórium inžinierskej seizmiky a trhacích prác

Multimediálne laboratórium pre identifikáciu objetov turizmu a geoturizmu, ich spracovanie a príprava na prezentáciu a propagáciu.

Technické laboratórium LTV je určené svojím vybavením na výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a ich uskladňovaní

Laboratórium získavania zemských zdrojov vybavené modelovým technologickým parkom analogickým s reálnou prevádzkou a meracím aparátom, pre zaznamenávanie polohy objektov v priestore. Modelovací aparát umožňuje transformáciu mapových podkladov do 3D podoby, vykonanie modifikácií a následne, virtualizáciu objektu alebo situácie.

Počítačové laboratórium PC1, PC technika, štatistické, ekonomické, simulačné a modelovacie softvérové vybavenie