Ústav zemských zdrojov

Technológie baníctva a tunelárstva (Ing.)

Profil absolventa:

Absolventom ŠP je odborne vzdelaný banský inžinier , ktorý je svojim vzdelaním orientovaný na vykonávanie technicko-inžinierskej, organizačnej, riadiacej a manažérskej činnosti, ktorá vychádza zo znalostí teoretických princípov geologických a hydrogeologických dynamických javov zemskej kôry, ako aj z princípov geomechanických prejavov horninového masívu. Základom jeho inžinierskej práce sú vedomosti a znalosti fyzikálnych, mechanických, matematických, štatistických, optimalizačných, modelových, počítačových a laboratórnych metód, pomocou ktorých dokáže ložiskové fenomény vplývajúce na kvalitu dobývania analyzovať, modelovať a posudzovať.

Tieto metódy súčasne využíva pri navrhovaní nových technologických postupov pri projektovaní a výstavbe banských a podzemných diel, ako aj pri projektovaní netradičných technických riešení počas celej životnosti bane. Samostatne rieši problémy racionality a efektívnosti ťažby, posudzuje vplyv exploatácie ložiska na ekonomické výsledky ťažby, ale aj na produkciu výrobkov a na obchodnú činnosť ťažobnej spoločnosti v konkurenčnom ekonomickom prostredí. Navrhuje opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov ťažby na životné prostredie a zaoberá sa problematikou dopadov ťažby a spracovania surovín na vody, pôdy a ovzdušie. Navrhuje a projektuje metódy a techniky rekultivácie na vyťažených povrchových územiach. Dokáže alternatívne riešiť technické problémy súvisiace s likvidáciou banských a povrchových ťažobných prevádzok, a vie projektovať spôsoby likvidácie vyťažených podzemných priestorov a zabezpečenia podzemia.

Uplatnenie absolventa:

Nadobudnuté teoretické vedomosti,   poznanie technických a ekonomických princípov plánovania a projektovania technologických prvkov výroby, praktické počítačové zručnosti pri modelovaní procesov dobývania a razenia, modelovanie geomechanických procesov a procesov rozpojovania, praktické znalosti z počítačového navrhovania, schopnosť navrhovať geotechnické riešenia, schopnosť spracovávať rozsiahle technické informácie, získané rozšírené technologické znalosti z iných technických oblastí, tvorba technických aplikácií pre baníctvo, lomárstvo a tunelárstvo, sú v plnom súlade s profilom absolventa inžinierskeho štúdia.

Všestranná odborná pripravenosť absolventa, doplnená základnými ekonomickými, sociálnymi a environmentálnym znalosťami vo vzťahu k ťažobnému a stavebnému priemyslu, dáva absolventom výborné možnosti uplatnenia priamo vo výrobnom procese a technickej praxi, hlavne v banských prevádzkach, v povrchových lomoch, na tunelových stavbách, na cestných a inžinierskych stavbách, ale rovnako aj v ostatných priemyselných odvetviach. Absolvent má odbornú kvalifikáciu a je možné ho zaradiť na vyššie technické a riadiace pozície – vedúci lomu, vedúci banskej prevádzky, manažér tunelovej stavby, prípravár výroby, technológ stavby a iné pozície.

Absolvent inžinierskeho štúdia má tiež možnosť pokračovať v štúdiu a prihlásiť sa na doktorandské štúdium v ŠP Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie (TNaIG) alebo sa prihlásiť na štúdium niektorého iného doktorandského ŠP v príbuznom študijnom odbore.

Predpokladané uplatnenie absolventa – inžiniera:

  • ťažobné prevádzky v podzemí – napr. hlbinné bane HBP, a. s. Prievidza, SMZ, a.s. Jelšava, Slovenská banská s.r.o. Banská-Hodruša Hámre, VSK Mining, s.r.o. Košice, Genes, a.s. Hnúšťa, Slovmag, a.s. Lubeník, Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš, Baňa Čáry, a.s.
  • povrchové prevádzky ťažby surovín – kameňolomy, štrkovne, pieskovne, tehelne a betonárky,
  • tunelové stavby – SKANSKA, SK, s.r.o. Prievidza, Slovenské Tunely, a.s., Bratislava, Váhostav, a.s. Žilina, Doprastav, a.s. Bratislava, TuCon, a.s. Žilina, TUBAU, a.s. Žilina, Inžinierske stavby, a.s. Košice a ďalšie.