Ústav zemských zdrojov

Projekty

Aktuálne riešené projekty

Zahraničné projekty (4)

Horizon 2020
Mining and Metallurgy Regions of EU – 2017-2020/ 2 999 725 €

KIC-KAVA (VirtualMine 16-0373)
VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning2017-2019/ 202 900 €

KIC-KAVA (MC-CEMP)
Masters course in circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity
2018-2020/ 530 014 €

KIC-KAVA (OpESEE)
Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering
2018-2021/ 510 129 €

Štrukturálne fondy (1)

Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi
Peter Tauš, doc. Ing. PhD.
2017-2023/ 4 785 201 €

VEGA (8)

Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Rozhodovací model procesu hodnotenia surovinovej politiky regiónov 
Cehlár Michal, prof. Ing., PhD.

Komplexné využitie sofistikovaných prístrojových techník v mineralurgickom výskume 
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

Štúdium aeroelastického efektu na špecifických veterných zariadeniach pre využitie v podzemných priestoroch 
Kudelas Dušan, doc. Ing., PhD.

Environmentálne aspekty životného prostredia vybraných banských lokalít na Slovensku v stredoveku a začiatkom novoveku
Hronček Pavel, PaedDr., PhD.

Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podnikov, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť
Janošková Mária Ria, doc. PhDr., PhD.

Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti získavania zemských zdrojov
Rybár Radim, doc. Ing., PhD.

Statické laná a ich kotvenia – možnosti hodnotenia technického stavu pomocou nedeštruktívnych metód
Peterka Pavel, doc. Ing., PhD.

KEGA (3)

Geoturizmus (vysokoškolská učebnica)
Štrba Ľubomír, doc., Ing., PhD.

Vytvorenie laboratória inžinierskej kreativity
Rybár Radim, doc. Ing., PhD.

Inovatívne didaktické metódy v pedagogickom procese na univerzitách a ich význam pre zvyšovanie pedagogického majstrovstva učiteľov a rozvoj kompetencií študentov.
Teplická Katarína, doc., Ing., PhD.

V minulosti riešené projekty

APVV

Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.
Kršák Branislav, Ing., PhD.

Povrchovo-chemické vlastnosti popolčekov a ich vplyv na technické parametre geopolymérov.
Škvarla Jiří, prof. Ing., CSc.

VEGA

Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov
Csikósová Adriana, prof. Ing., CSc.

Supravodivá a magnetokalorická keramika s perovskitovou štruktúrou
Kaňuchová Mária, Mgr., PhD.

Medzinárodné projekty

Underground Coal Gasification in operating mines and areas of high vulnerability
doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD